Zapłać wygodnie i szybko dzięki płatnością Przelewy24

 

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Razem produkty: (brutto)
Razem (brutto)

Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO

PLS Sport: www.plssport.pl

I. Słowniczek pojęć:

1. Sprzedający – spółka cywilna PLS Piotr Dąbrowski Agata Dąbrowska z siedzibą w Skierniewicach, Mokra Lewa 86, zwanym dalej PLS S.C.

2. Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.plssport.pl

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.plssport.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Cena -  jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PLS S.C. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.plssport.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy PLS Sport, działający pod adresem www.plssprt.pl, prowadzony jest przez PLS S.C. Piotr Dąbrowski Agata Dąbrowska z siedzibą w Skierniewicach, Mokra Lewa 86, NIP 8361860389, REGON 361994860

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

- ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.plssport.pl oraz dokonać pobrania go w formie PDF i wydrukowania.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PLS Sport

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. PLS S.C. ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, bądź ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, gdzie:

- Klient  podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- Klient dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- Klient dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PLS S.C. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PLS S.C.

3. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

- Niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

- Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

- Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

- Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
- Komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny;
- Łącze internetowe;
- Przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
- Włączona obsługa języka JavaScript,
- Włączona obsługa plików Cookies
- Aktywne konto e-mail.

7. Dokonanie skutecznego zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z braku Towaru w magazynie Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części bądź całkowite anulowanie zamówienia.

8. W przypadku braku możliwości wykonania zamówienia, w sytuacji braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o tym fakcie Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną (na podany przez klienta adres e-mail). Uiszczona przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego PLS S.C. zwrócona w terminie do 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży


Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
a) poprzez stronę internetową Sklepu
b) wysyłając e-mail na adres plssport@plssport.pl

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.plssport.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PLS S.C. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej InPost

- Firmy kurierskiej DPD

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz święta. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

4. Termin realizacji dostawy wynosi Czas realizacji zamówienia podany jest bezpośrednio przy każdym produkcie i wynosi od 1 do 21 dni. Czas dostawy zależny jest od wybranej formy dostawy i wynosi: do 24h w przypadku firmy kurierskiej DPP, do 48h w przypadku przesyłek paletowych liczy się od dnia wysłania zamówienia przez sklep.

VI. Ceny Towarów. Dokonywanie płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem bankowym na Numer Rachunku Bankowego (NRB) Sprzedawcy: PLS S.C.

  33 1050 1924 1000 0092 1318 0491  ING Bank Śląski w PLN

- za pobraniem

- płatnością w systemie Przelewy24

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

VII. Realizowanie zamówień Klientów

1. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do max. 21 dni roboczych i jest uzależniony min.od:

- Wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „płatność z góry przelewem bankowym” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

- Dostępności Towaru;

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on dodawany do wartości całego zamówienia jako osobna pozycja z opisem „Koszt wysyłki”.

4. Zakupione Towary są dostarczone pod wskazany (przez Kupującego) adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki bez względu na jej kondycję. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6. Dostarczony Towar może znajdować się w naruszonym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym i nosić ślady użycia w zakresie, jest niezbędny do dokonania przez Sprzedającego przeglądu przedsprzedażnego lub zapewnienia bezpiecznego transportu do Klienta.

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów w magazynie.

8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu faktura VAT. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien  podać niezbędne dane.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane

 

VIII. Gwarancja - reklamacja

1. Do towaru jest dołączona gwarancja.

2. Gwarancją objęte są wady materiałowe oraz wady wynikające z wad konstrukcji. Skutki normalnego zużycia towaru nie stanowią wady.

3. Reklamacje na podstawie gwarancji należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady na adres e-mail Sprzedawcy plssport@plssport.pl.

4. Za prawidłowe zgłoszenie reklamacji na załączonym formularzu, zawierające kopie faktury zakupu lub dokumentu potwierdzającego sprzedaż, wystawionego przez Sprzedawcę.

5. Kupujący obowiązany jest odesłać wadliwy towar dopiero po otrzymaniu od Sprzedawcy instrukcji dotyczących sposobu wysyłki i miejsca, do którego ma być przesłany.

6. Koszt odbioru towaru jest po stronie Sprzedającego, wyjątek stanowi przypadek, gdy koszty serwisu, związanego np. z demontażem urządzenia przewyższają wartość reklamowanego towaru.

7. Obowiązki gwarancyjne polegają na usunięciu wad lub wymianie towaru na towar wolny od wad.

8. Jeżeli usunięcia wady lub wymiana towaru na towar wolny od wad jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Sprzedawca może zamiast tego odstąpić od Umowy za zwrotem Kupującemu ceny towaru. W przypadku, gdy zwracany towar ma cechy zużycia będącego następstwem nieprawidłowej eksploatacji, cena podlegająca zwrotowi może ulec odpowiedniemu obniżeniu. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy, Kupujący ma obowiązek odesłać Sprzedawcy na własny koszt zakupiony towar w takiej ilości i takim samym stanie, w jakim został on wydany, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu.

9. Łączna wartość świadczeń gwarancyjnych nie może przekroczyć ceny towaru.

10. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań, które wynikają z gwarancji.

 

IX. Niezgodność towaru z umową. Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient stwierdził niezgodność Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego Towaru na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sprzedający PLS S.C. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

X. Rękojmia

1. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towaru ma zastosowanie do transakcji zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem Komercyjnym, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 431 Kodeksu Cywilnego.

2. Rękojmia obejmuje okres 12 miesięcy, który liczony jest od daty wydania Towaru Klientowi Komercyjnemu i nie podlega odnowieniu lub przedłużeniu.

3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towaru ma zastosowanie do Towarów, które przeznaczone są do użytku komercyjnego, profesjonalnego, które posiadają oznaczenia "LC" - LightCommercial oraz "C" - Commercial.

4. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w stosunku do Klientów Komercyjnych, które przeznaczone są do użytku prywatnego i posiadają oznaczenie "H" lub go nie posiadają.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyżej wymienionych przypadkach.

XI. Siła wyższa

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem nadzwyczajnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć przy zawarciu Umowy. W takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo od Umowy odstąpić. Przez nadzwyczajną zmianę okoliczności należy rozumieć w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub przewozie itp.

 

XII. Zasady odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez strony zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do szkód stanowiących normalne następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem kupującego za utratę korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć, gdyby mu nie wyrządzono szkody.

2. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę zobowiązań wynikających z umowy nie może przekraczać ceny towaru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.

 

XIII. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

Klientowi przysługuje prawo do przetestowania i sprawdzenia Towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna/sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Termin 14 dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia otrzymania przesyłki.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

4. Zwracany towar musi być niezniszczony. Musi zostać dostarczony wraz z kompletem załączonych akcesoriów (jeśli występują) oraz dowodem zakupu (ksero faktury lub innego potwierdzenia zakupu).

5. Do zwracanego towaru prosimy o czytelne wypełnienie formularza (zaleca się drukowanymi literami) - „Oświadczenia odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość”.

6. Klient jest zobowiązany dostarczyć towar na swój koszt przesyłką pocztową/kurierską na adres: PLS S. C. Piotr Dąbrowski Agata Dąbrowska; Mokra Lewa 86; 96-100 Skierniewice.

7. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

8. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

9. Zwrot należnej kwoty za zakupiony towar następuje na wskazany rachunek bankowy po sprawdzeniu stanu oraz kompletu dostarczonych akcesoriów i dokumentów, nie później niż do 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza koniczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. W przypadku, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione klient traci prawo odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży. Wówczas drogą elektroniczną (e-mailem) zostanie poinformowany o odmowie uznania zwrotu. W powyższym przypadku klient ma obowiązek uiszczenia opłaty z góry na konto bankowe PLS S. C. Piotr Dąbrowski Agata Dąbrowska: 33 1050 1924 1000 0092 1318 0491 ING Bank Śląski – na poczet pokrycia kosztów ponownej wysyłki towaru do klienta według cen dostawy z aktualnego cennika kosztów wysyłki sprzedawcy.

11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość NIE przysługuje konsumentowi w przypadku umów:

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

- W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

- W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwym do zwrócenia po jego otwarciu, ze względu na ochronę zdrowia lub higienę.

- W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

XIV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. PLS S.C. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PLS S.C. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PLS S.C. Piotr Dąbrowski Agata Dąbrowska, 96-100 Skierniewice, Mokra Lewa 86, plssport@plssport.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. PLS S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XV. Postanowienia końcowe

1. Do umów zawieranych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PLS S.C. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PLS S.C.t a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PLS S.C. Piotr Dąbrowski Agata Dąbrowska.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016.04.01


NEWSLETTER

| Pozostań na bieżąco!